Sveinerik 2018-09-14 13:59:27

Rollebeskrivelser

Her er beskrevet følgende roller:

1. Rollebeskrivelse Kvalitetsklubbansvarlig

2. Rollebeskrivelse FIKS ansvarlig

3. Rollebeskrivelse Fair Play ansvarlig

4. Rollebeskrivelse Dommeransvarlig

5. Rollebeskrivelse Rekrutteringsansvarlig

6. Rollebeskrivelse Trenerveileder

7. Rollebeskrivelse Politiattestansvarlig

 

1. Kvalitetsklubbansvarlig:

Så lenge Haslum Fotball har fulltids-ansatt daglig leder ligger ansvaret som kvalitetsklubbansvarlig (KA) under denne stilingen. Styret i Haslum Fotball kan ev. delegere dette til en annen person, dersom dette er ønskelig/naturlig.

* Rapportering: Kvalitetsklubbansvarlig rapporterer til styret

Hovedansvar: Formålet med denne rollen er å sikre klubben sitt fokus og kvaliteten på de grunnleggende oppgavene som ligger til konseptet.  Som kvalitetsklubb har man etablert gode (ev. nye) rutiner for klubbens drift og aktiviteter og KA må påse at alle aktiviteter drives iht. de etablerte og godkjente rutinene.KA holder overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige. 

Arbeidsoppgaver:

  Kvalitetsklubbansvarlig skal:

 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Sørge for at alle medlemmer blir holdt løpende orientert om arbeidet med kvalitetsklubb og viktigheten av at alle bidrar til at klubben følger de etablerte rutinene og standardene.

* Annet:

Det er viktig at KA sammen med styret sørger for at status og utvikling av rutiner og standarder iht. kvalitetsklubb er på agendaen på alle styremøter, slik at klubben hele tiden er i utvikling og tilfredsstiller alle kriterier i kvalitetsklubbkonseptet.

 

2. FIKS-ansvarlig

Rollen ”FIKS-ansvarlig” har følgende hovedansvarsområder:

 1. Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
  Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir enklere.
 2. Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til:
  a) To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator”
  b) Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som ”Klubbruker”

  Klubbens krets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a).

  Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt b).
 3. Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde FIKS-oppgaver. Dette kan gjøres i samarbeid med kretskontor. Info om nødvendig kompetanse og ansvar må fanges opp i stillingsbeskrivelsen til ÅK-ene (årskoordinatorer)

 

3. Fair Play ansvarlig

Styret har ansvar for å oppnevne en Fair play – ansvarlig (FPA).       

Et godt Fair play-arbeid i klubben avhenger av at målsetting og strategi er forankret i styret. I tillegg til å oppnevne en FPA må styret gjøre dennes arbeidsoppgaver og ansvar kjent i alle ledd i klubben.

 1. Hovedansvar FPA:

-        FPA skal sammen med styret definere innholdet i klubbens Fair play-policy

-        FPA har det overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid på alle lag.

-        FPA er klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt

Det er avgjørende at fair play-arbeidet er forankret i hele klubben og at ansvaret for implementering og gjennomføring gjøres i det enkelte lag og ikke er noe som overlates til alene til FPA.                  FPA skal først og fremst ha en rådgivende og initierende rolle.

Fair play er samlebegrepet for klubbens verdiarbeid og bør følgelig være et tydelig element i sportsplanen, på trenerfora og i de enkelte lag.

 

4. Dommeransvarlig

I Haslum Fotball ligger oppgavene som Dommeransvarlig (DA) for tiden under sportslig ansvarlig i styret.

Rapportering: Stillingen rapporterer til daglig leder i HF

* Hovedansvar:

- DA har hovedansvar for å rekruttere og beholde «flest mulig» dommere i klubben. Målet må minst være å ha nok dommere iht. kretsens krav om antall dommere i klubben i forhold til antall lag i klubben. Samtidig må det påses at disse dommerne dømmer nok kamper til å bli «godkjent».

- DA må sørge for at klubbens unge spillere (fra 15 år og oppover) gjennomgår det obligatoriske klubbdommerkurset, slik at de er klare for å kunne dømme klubbens kamper i barnefotballen.

- DA må sørge for at systemet med å registrere seg for å dømme kamper i barnefotballen må være klart i god tid før sesongstart, samtidig som alle aktuelle klubbdommere må ha fått god info om hvordan man booker seg inn på kamper.

 * Arbeidsoppgaver:

* Kretsdommere

-  Sørge for å ha jevnlig kontakt med klubbens kretsdommere, slik at disse føler seg som en del av klubben og de samtidig forstår viktigheten av at de dømmer tilstrekkelig antall kamper gjennom sesongen.

-  Sørge for å rekruttere nye dommere til klubben, da det alltid vil være behov for flere kretsdommere som dømmer for klubben

-  Sørge for å tilby dommerkurs til de som ønsker/trenger det og bistå de som ønsker å videreutvikle seg som dommere (i samarbeid med kretsen)

-  Bistå dommerne dersom de trenger hjelp/har spørsmål, slik at de føler at klubben bryr seg om de og at de har en naturlig plass i klubben.

 * Klubbdommere

-  Sørge for å kommunisere med nye årskull (fom vinteren i 15-årsklassen) om at de før denne fotballsesongen skal gjennomgå klubbdommerkurset som gjør de klare til å dømme kamper i barnefotballen.

-  Sørge for å avtale med kretsen om gjennomføring av dette kurset med bistand fra kretsens kursholder samt kvalitetssikre kurset og deltageroppmøtet.

-  Sørge for å registrere navn og nødvendig kontaktinfo på alle som har deltatt på klubbdommerkurset

 

5. Rekrutteringsansvarlig

 I Haslum Fotball vil oppgaven som Rekrutteringsansvarlig (RA) normalt ligge under leder i barnefotballutvalget eller en person som denne velger ut.

* Rapportering: RA rapporterer til daglig leder i HF

* Hovedansvar: RA vil være hovedansvarlig for gjennomføring og oppfølging av de oppgavene som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen for RA, som regel i samarbeid med Sportsadministrator (sportslig) og daglig leder (administrativt).

RA kan også komme med nye forslag til rekrutteringstiltak i nærmiljøet vårt.

 * Arbeidsoppgaver:

Arbeidet med rekruttering av spillere til Haslum Fotball kan deles inn i 2 hovedområder:

 1. Myggfotballen

HF har lang tradisjon med å gjennomføre Myggfotballtreninger for 5-6 –åringer i vårt nærmiljø (1 gang pr. uke året rundt), og RAs hovedansvar er å påse at Myggfotballtreningene gjennomføres iht våre krav om innhold og kvalitet på disse treningene (som gjennomføres i regi av Sportsadministrator).

I tillegg påse at Myggfotballen markedsføres kontinuerlig gjennom året mot de aktuelle målgruppene (5-6 åringer i nærmiljøet). Daglig leder vil normalt stå for selve markedsføringen.

        2. Rekruttering av nye spillere til klubben (primært i 1.klasse)

- Det er viktig å være raskt ute med kommunikasjon mot nye årganger, og her er deltagerne i Myggfotballen de mest aktuelle å bearbeide først (da de jo kjenner til klubben). RA må sammen med SA og Daglig leder bli enige om hvordan denne kommunikasjonen legges opp.

- Invitere spillere og foreldre fra 1.klasse på Løkeberg, Haslum og Bekkestua barneskoler til «Oppstart ny årgang i Haslum Fotball».  Dette arrangementet må arrangeres senest 14 dager etter skolestart i august. Arrangementet gjennomføres i samarbeid mellom RA, SA og DL og innholdet er fotball for barna (ansvar SA) og info til foreldrene (ansvar RA og DL).

- RA, SA og DL må ha laget en plan for aktiviteter utover høsten, slik at våre nye spillere (og foreldre) opplever å komme til en trivelig klubb med godt opplegg.

- Det er viktig å få på plass tilstrekkelig antall foreldretrenere på nye årganger, og sørge for at disse får nødvendig sportslig «påfyll», slik at man er sikret et godt sportslig opplegg for årgangen fremover. SA vil være foreldretrenernes viktigste støtte og mentor for å kunne utvikle seg som trenere i klubben.

- Sørge for at årgangens foreldre blir godt kjent med hvordan det fungerer i HF og hva det innebærer å spille fotball (og være forelder) i HF.

 

6. Trenerveileder

I Haslum Fotball ligger oppgavene som Treneransvarlig (TV) i klubben under stillingen Sportsadministrator.

* Rapportering: Stillingen rapporterer til daglig leder i HF

* Hovedansvar: TV vil være hovedansvarlig for oppfølging av alle trenerne i Haslum Fotball, både foreldretrenerne i barnefotballen og klubbens ansatte trenere i ungdomsfotballen. TV vil følge opp at all sportslig aktivitet (treninger/kamper) er i tråd med Sportsplanen. En sentral hovedoppgave vil være trenerutvikling, både i barne- og ungdomsfotballen iht. til våre krav om adferd og kompetanse hos våre trenere.

Arbeidsoppgaver:

-        Bistå de forskjellige årskullene med etablering av en grundig sportslig plan for sesongen, (inkl. cupdeltagelser og treningsleire) samt følge opp at den blir gjennomført

-        Påse at alle våre lag drives iht. våre retningslinjer

-        Sikre at alle våre lag har trenere og treninger iht. klubbens policy og spillernes krav/ønsker

-        Sikre at trenerne er kjent med klubbens syn på spillerutvikling

-        Coaching og oppfølging av alle våre trenere, både på trening og i kamp

-        Trenerrekruttering, dvs. ansvar for å rekruttere og utvikle trenere til ungdomslagene (iht. planer og budsjetter)

-        Kartlegge trenerkompetanse, inkl. kurs og utdanning og sørge for at disse får nødvendig påfyll av kurs og mulighet til å utvikles som trenere

-        Sørge for at alle trenerne er kjent med og kan bruke Treningsøkta til planlegging og gjennomføring av treninger

-        Ansvar for opplegg og gjennomføring av trenermøter/trenerfora

-        Ansvar for vår hospiteringspolicy og praktisk gjennomføring av denne.

-        Bistå lagstrenere med planlegging og gjennomføring av foreldre- og spillermøter samt sørge for at klubbens policy/retningslinjer er kommunisert ut til spillere og foreldre                                                                                                                   

* Andre oppgaver/prosjekter: 

-        Sportslig ansvarlig for Haslum Akademiet/Telenor Xtra og Myggfotballen, inkl. rekruttering av trenere og sportslig opplegg

-        Sportslig ansvarlig for gjennomføring av fotballskoler, iht. årsplaner/budsjetter

 

7. Politiattestansvarlig

Styret har ansvar for å oppnevne en politiattestansvarlig (PA)

* Hva er en politiattest?
En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. 

* Klubben må ha klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv, bl.a.: 
-  Rutiner for kontroll med politiattester er implementert.                                             

-  Rutiner for kartlegging av hvem i klubben som trenger å vise politiattest                    

-  Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest.                                 

-  Klubben må kunne bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest

Etter fremvisning kan ikke organisasjonen rutinemessig kreve ny politiattest fra en som fortsatt har samme stilling/verv. Organisasjonen kan kreve ny politiattest hvis dette dreier seg om nytt verv eller endrede arbeidsoppgaver. Frivillig organisasjon må da utstede ny bekreftelse på dette.

* Hvem omfattes?
Ordningen omfatter alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
”Tillits- eller ansvarsforhold” er ikke klart avgrensede størrelser, men et sentralt element er at det må være en relasjon som strekker seg over tid.

Den primære gruppen er lagets støtteapparat, men det vil også omfatte instruktører eller andre ansatte/tillitsvalgte.                                                                    Grunnregelen: Er man i tvil, krever man politiattest.

* Arbeidsoppgaver PA:

-        Sørge for at det kartlegges på alle årganger og ev. i andre sentrale funksjoner hvem som må vise politiattest iht. gjeldende regler

-        Sørge for å sende ut «bekreftelse på formål med politiattestsøknaden» til de som er kartlagt under punktet over

-        Sørge for å ha oversikt over hvem som har søkt og hvem som har vist godkjenning i klubbens register over politiattester

-        Sørge for å følge opp de som har fått tilsendt skjema, men som etter en tidsperiode ikke har vist godkjenningen

-        Iverksette ev. tiltak dersom det fortsatt etter en stund ikke kan vises en godkjenning

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket