Trenere, styre og stell

 

Oversikt over trenere, koordinatorer og innehavere av andre verv i langrennsgruppen finner du HER.

 

Styret i Haslum IL Langrenn:

Rolle Navn Mobiltelefon E-postadresse
Styreleder
2021-22

Tarald Gjerde

91683694 haslumlangrenn@gmail.com
Nestleder
2021

Kaia                Lie-Petterson

40639148 kaia@live.no
Sportslig leder
2021-2022

Kjetil Sanders

98251421

kjetilsanders@gmail.com

Økonomi
2020-2021

Hege Benjaminsen

92481840 haslumlangrennokonomi@gmail.com

For navn og kontaktinformasjon for andre verv, se lenken ovenfor.

 

 

Rollebeskrivelser for styret og andre verv i Haslum Langrenn

 

Oppdatert 18 august 2021

 

NB! Styret søker kandidater til å gå inn i rollene som medlemsansvarlig og informasjonsleder. Ta gjerne kontakt med styreleder Tarald Gjerde (tlf 91683694 / haslumlangrenn@gmail.com) om du vurderer en av rollene selv, eller vil foreslå kandidater.

 

Beskrivelse av roller i styret og øvrige verv i Haslum Langrenn

 

Styreleder

·         Se til at langrennsgruppen i Haslum IL er organisert på en hensiktsmessig måte som fremmer et godt idrettsmiljø og gir gode rammer for sosial og sportslig utvikling for medlemmene.

·         Organisere og lede 4-5 styremøter pr. år og årlig gruppemøte (årsmøte)

·         Identifisere og rekruttere kandidater til verv i langrennsgruppen

·         Delta i, eller sørge for at langrennsgruppen er representert i, 4-5 styremøter i Haslum IL.

·         Representere Haslum overfor Akershus skikrets, inkludert deltakelse i kretsens vår- og høstmøter

·         Følge opp all e-post på haslumlangrenn@gmail.com

·         Fremme budsjettforslag overfor styret, i samarbeid med økonomileder.

·         Fremme forslag til styret årlig om evt endringer i treningsavgifter og gjøre dette klart for fakturering medio november. Gjøres sammen med økonomiansvarlig.

·         Holde informasjonsmøte for alle foreldre på høsten etter oppstart av barmarksesongen.

·         Sikre at langrennsgruppen overholder sine økonomiske forpliktelser, og at utbetalinger skjer i henhold til gruppens prinsipper, vedtak og relevante fullmakter.

·         Registrere all renndeltakelse og -gebyr per løper, etter mottatte fakturaer. (Denne oppgaven kan rulleres mellom ulike verv.)

·         Sikre langrennsgruppen innendørs treningsfasiliteter (gymsal-tider).

·         Være styrets kontaktperson mot langrennsgruppens informasjonsleder, langrennsgruppens Team Vestmarka-kontakt, klatrevegg-ansvarlig og mot alle koordinatorene.

 

Nestleder

·         Støtte styreleder i utviklingen av langrennsgruppen og tre inn i styreleder-rollen etter avtale eller i styreleders fravær

·         Følge opp kontrakten mot Bull Ski & Kajakk. Dette inkluderer å gjøre avtale om og informere om klubbkvelder og smørekurs, uttak av premier, fakturering av støtte, m.m.

·         Utvikling og leveranse av skibekledning: Design, sponsor-logoer, pristilbud, bestillingsfrister, informasjon til utøvere.

·         Eie og moderere Facebook-siden til langrenngruppen sammen med informasjonleder og leder.

·         Eie og moderere bruktmarked-siden på Facebook

·         Organisere premiering av renndeltakelse.

·         Delta på eksterne møter med leder eller stille når leder ikke kan.

·         Delta i langrennsgruppens styremøter

·         Være styrets kontaktperson mot sponsoransvarlig, mot gruppens Eineåsen snøproduksjons-kontakt, mot Tour de Bærum-ansvarlig og mot Hovedlandsrennet-ansvarlig.

 

Sportslig leder

·         Se til at treningstilbudet i langrennsgruppen fremmer et godt idrettsmiljø og gir gode rammer for sosial og sportslig utvikling for medlemmene.  

·         Organisere og veilede den sportslige aktiviteten i klubben i henhold til skiforbundet sin utviklingstrapp

·         Rekruttere, veilede og drive kompetanseutvikling av trenergruppen, herunder promotere relevant kurstilbud fra krets og forbund.

·         Ha trenermøte på høsten og våren med dialog rundt treningsfilosofi og -organisering, inkludert erfaringsdeling.

·         Ha infomøte for nytt kull på høsten før oppstart for å rekruttere nye foreldretrenere og koordinatorer.

·         Organisere det sportslige programmet på fellessamlinger (Hudøy, Løvlia, snøsamling UH/HL og familiesamling Gomobu).

·         Organisere høstsamling for HL og snøsamling for UH/HL og deltakelse på Ungdomsbirken: Reservere overnatting, følge opp booking, informasjon til aktuelle grupper, budsjett/prising, romfordeling. Gruppens Tur-ansvarlig gir støtte til organisering av påmeldinger. (Organisering av hele enkelt-arrangementer kan gjerne delegeres til en «arrangements-prosjektleder»)

·         Sikre utendørs treningssteder og -tider for gruppen, og representere klubben i utviklingen av disse (utvikling: gjelder i praksis Eineåsen)

·         Fordele treningssted og treningstid mellom gruppene ved behov

·         Lage Terminliste og komme med anbefalte renn gjennom sesongen.

·         Organisere påmelding og lag-inndeling til stafetter i samarbeid med sportssjef for de yngste gruppene, i henhold til klubbens prinsipper for stafett-deltakelse.

·         Arrangere klubbkveld på høsten og klubbkveld/-mesterskap på vinteren.

·         Rekruttere, etablere kontrakter, fordele og følge opp ungdomstrenerne (bortsett fra kompensasjonsbiten, som økonomileder har ansvar for)

·         Delta i langrennsgruppens styremøter

·         Være styrets kontaktperson mot sportslig leder for de yngre gruppene og mot hovedtrenerne i UH- og HL-gruppene

·         Være styrets kontaktperson mot Tur-ansvarlig, Materiell-ansvarlig og de ansvarlige for Haslum sitt gruppeopplegg for Ungdommens Holmenkollrenn og Ungdomsbirken.

·         Prosjekt: Lede arbeidet med å utrede, finansiere og bygge en «tuftepark» ved Haslumbanen.

 

Økonomileder

·         Sikre at styret har god oversikt over langrennsgruppens økonomi, at økonomiske problemstillinger blir adressert i rett tid og rette fora, og at økonomiske transaksjoner skjer i rett tid og med rett autorisasjon.

·         Etablere budsjettforslag, i samarbeid med styreleder.

·         Føre regnskap (årsoppgjør utføres av klubben sentralt)

·         Følge opp kontrakter med ungdomstrenere og sørge for at disse får lønn hver måned.

·         I samarbeid med styreleder viderefakturere kostnader for renndeltakelse til utøverne og følge opp betalinger.

·         I samarbeid med medlemsansvarlig sette opp fakturing av treningskontingenter i systemet og følge opp betalinger.

·         Påse at økonomi-informasjonen på langrennsgruppens nettside er relevant og oppdatert

·         Delta i langrennsgruppens styremøter.

·         Være styrets kontaktperson mot Medlemsansvarlig

 

 

Informasjonsleder

·         Se til at styret og gruppene har hensiktsmessige plattformer og rutiner for informasjonsformidling til utøvere og foreldre

·         Utvikle kvaliteten på informasjonen fra langrennsgruppen. Informasjonen skal være klar og enkel, fremme et godt miljø, inspirere sportslig og bidra til rekruttering.  

·         Vedlikeholde og utvikle nettsiden, https://www.haslumil.no/Langrenn.html . Være pådriver for at de ulike tema-ansvarlige holder innholdet oppdatert. Bidra med og hente inn relevant innhold.

·         Eie og moderere Facebook-siden til langrenngruppen sammen med nestleder og leder.

·         Støtte gruppene i å gi informasjon til utøvere og foreldre på en god måte som er tilstrekkelig konsistent på tvers av gruppene.

·         Holde kurs for nye koordinatorer.

·         Delta i langrennsgruppens utvidede styremøter.

 

Medlemsansvarlig

·         Registrere alle inn/utmeldinger som kommer.  Bekrefte til de som har meldt inn/ut.

·         Følge opp medlemsregistrering, prising av treningsavgifter (allokering av rabatter, fritak etc) og lisensbetaling for alle fylt 13 år og eldre, på plattformene KlubbAdmin og SportsAdmin.

·         Påse at informasjonen på langrennsgruppens nettside om medlemskap er oppdatert

·         Delta i langrennsgruppens utvidede styremøter

·         Medlemsansvarlig rapporterer til økonomileder

 

Tur-ansvarlig

·         Utføre praktisk organisering av treningssamlingene på Hudøy (august), Løvlia (oktober), og familiesamlingen på Gomobu (november/desember)

-       Reservere plasser og følge opp booking, inkludert matbestilling.

-       Gi informasjon til aktuelle grupper

-       Budsjett/prising, påmelding, romfordeling

-       Program / sosialt opplegg på turen, i samarbeid med sportslig leder.

-       Gjelder Hudøy: Organisere matinnkjøp og matlaging

·         Støtte sportslig leder med påmeldingene til høstsamling for HL, snøsamling for UH/HL og Ungdomsbirken.

·         Delta i langrennsgruppens utvidede styremøter

·         Tur-ansvarlig rapporterer til Sportslig leder

 

Materiell-ansvarlig

·         Holde oversikt over og orden i alt utstyr som tilhører langrennsgruppen, herunder holde orden i langrennsgruppens container ved Haslumbanen og skap i klubbhuset.

·         Ha kontroll på plassering og organisere utlån av verdifullt utstyr, inkludert rulleski, smørekofferter og musikkanlegg.

·         Følge opp mot gruppene hva de trenger av utstyr, og kjøpe inn (innenfor langrennsgruppens utstyrspolicy)

·         Påse at informasjonen på langrennsgruppens nettside om materiell og bruksordningene er oppdatert

·         Delta i langrennsgruppens utvidede styremøter

·         Materiell-ansvarlig rapporterer til Sportslig leder

Sports-sjef for 7-12-årsgruppene (Sportslig leder dekker denne rollen for HL- og UH-gruppene)

·         Være kontaktperson for sportslig ledelse overfor hovedtrenerne for 7-12-årsgruppene,

·         Støtte og veilede disse trenerne, særlig førsteårs-kullet. Formidle utviklingstrappa og langrennsgruppens treningsfilosofi.

·         Organisere stafettpåmelding og foreta stafettlag-inndeling innen de aktuelle årsgruppene

·         Delta i langrennsgruppens utvidede styremøter

·         Sports-sjefen for 7-12-årsgruppene rapporterer til Sportslig leder

 

Team Vestmarka-kontakt

·         Følge opp avtalen mellom Haslum IL og Team Vestmarka (TVM) og representere Haslum i dialogen med TVM.

·         Bringe relevante problemstillinger til styreleder

·         Ha kontroll på Haslum sine løpere i TVM slik at fakturaer fra TVM er rett.

·         TVM-kontakt rapporterer til styreleder

 

Tour de Bærum-kontakt

·         Følge opp avtalen mellom Haslum IL og med-arrangør-klubbene

·         Representere Haslum i den felles planleggingen av Tour de Bærum (TdB).

·         Bringe relevante problemstillinger til styreleder

·         Organisere Haslum sitt bidrag til arrangementet, inkludert renn som Haslum har ansvar for. Etablere og lede en egen Haslum TdB-komité.

·         TdB-kontakt rapporterer til nestleder i styret

 

Klatrevegg-ansvarlig

  • Ansvar for tilsyn av fysisk vegg, vedlikehold, reparasjon, bruksregler, booking-opplegg og betalingsordning for klatreveggen i Gjønneshallen
  • Anskaffe, håndtere utlån og tilsyn med klatreutstyr for utlån til brukere
  • Organisere tilbud om bratt-kort-kurs for foreldre/trenere i Haslum
  • Påse at informasjonen på langrennsgruppens nettside om klatreveggen er oppdatert
  • Klatrevegg-ansvarlig rapporterer til styreleder

Sponsoransvarlig

·         Følge opp avtaler med sponsorer. Sikre at langrennsgruppen oppnår og mottar støtten, og at klubben leverer på sine forpliktelser overfor sponsor.

·         Søke sponsor-muligheter og reforhandle/forlenge eksisterende avtaler og forhandle potensielle nye avtaler

·         Påse at informasjonen på langrennsgruppens nettside om sponsorater er oppdatert

·         Sponsoransvarlig rapporterer til nestleder i styret

 

Hovedlandsrennet-ansvarlig

Ungdomsbirken-ansvarlig

Ungdommens Holmenkollrenn-ansvarlig

·         Praktisk organisering av Haslum IL sin deltakelse på arrangementet

·         Informasjon til de relevante gruppenes utøvere rundt påmelding og deltakelse i rennet

·         Reservere overnatting (HL: koordinert med Akershus skikrets) og følge opp booking

·         Budsjett/prising, påmelding, deltaker-betaling, romfordeling, transport-logistikk

·         Organisering av støtteapparat/smøreteam

·         Hovedlandsrennet-ansvarlig rapporterer til Nestleder i styret

·         Ungdomsbirken-ansvarlig og Ungdommens Holmenkollrenn-ansvarlig rapporterer til Sportslig leder.

 

 

 

Koordinator

Hovedtrener

Trener

Beskrivelse av disse vervene er lagt i venstremenyen under "For trenere og koordinatorer". 

 

 

Godtgjørelse til de som sitter i styret er at de får fritak for treningskontingent til sitt/sine barn opp til og med HL-gruppen. Godtgjørelser ut over dette godkjennes på årlig gruppemøte (årsmøte). De siste årene har styreleder, sportslig leder og økonomileder fått en liten godtgjørelse.

Aktiviteter

16.03.2022
Årlig gruppemøte Langrennsgruppen

19:00 - 21:00

Sted bestemmes senere

20.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL+2010

00:00 - 23:55

Sjusjøen