Hovedtrener, trener og koordinator rollebeskrivelse

Oppgave for de ulike rollene innenfor hvert årskull

Hovedtrener

■     Overordnet ansvarlig for treningene og dets innhold
■     Ansvarlig for å skaffe tilstrekkelig trener ressurser
■     Ansvarlig for å etablere et trenings program for sesongen som passer for årskullet,
       gir progresjon og er i tråd med klubbens overordnede filosofi.
■     Påse at det er nok trenere pr trening, rotasjons ordninger er lurt
■     Påse at oppgaver blir fordelt jevnt på de ulike trenerne
■     Være bindeleddet mot klubbens treneransvarlig
■     Tett samarbeid med årskoordinator
■     Møte på trener møter og andre møter i klubbens regi
■     Trener 1 kurs er ønskelig

Hjelpetrenere

■     Være med på treningene, gjennomføre enkle leker
■     Lære seg navnene på barna. Sørge for at alle barna blir sett (fulgt opp) i løpet av en trening
■     Fordele staffet lag på renn iht klubben filosofi på stafettlag innenfor hvert årskull,
       hovedtrener kan overstyre forslag dersom fordeling ikke er iht dette.
■     Utføre treningene basert på opplegg fra hovedtrener
■     Være med på trenermøter, hvis mulig

Koordinator

■     Bindeledd mellom trenere og foreldre
■     Skaffe politiattester fra trener teamet og sende disse inn til styret
■     Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre sosiale opplegg som sesongavslutninger, turer osv.
       Skal også ha oversikt over hvor mye penger gruppen har brukt/har til gode. 
■     Besørge informasjon om treninger og eventuelle endringer, kan også gjøres av trener teamet.
       Må avtales hvem som gjør dette.
■     Bistå trenere ved behov (eks utsendelse av ad hoc informasjon mv)

■     Besørge at informasjon som berører gruppen legges ut på nettsidene:

     - Mininmum to nyheter pr. år (høst og vår) med hva som skjer i gruppen
     - Treningsplan skal ligge tilgjengelig/oppdatert
     - Treningstider og kontaktpersoner 
     - Informere om skirenn / påmelding

■     Besørge foreldredeltakelse hvor dette er påkrevet
       - Hil-cup, turer, testrenn, TdB etc.     

■     Håndtere medlemsregister for koordinators årskull, dvs. fortløpende ha kontroll på inn og
       utmeldinger (koordinator skal p.t få beskjed om inn og utmeldinger og info videreformidles
       haslumlangrenn@gmail.com for oppdatering av sentrale registre)

Aktiviteter

20.08.2021
Hudøy sommercamp HL + UH

16:00 - 18:00

Hudøy

16.10.2021
Barmarksamling for 2011-2008 årgangene

00:00 - 23:55

Løvlia

26.11.2021
Familiesamling alle grupper

00:00 - 23:55

Gomobu Fjellstue

18.03.2022
Ungdomsbirken UH+HL

00:00 - 23:55

Sjusjøen